ATÜ KVKK Başvuru Formu

 ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan gümrüksüz satış mağazalarında (“Mağazalar”) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile 08.08.2017 tarih ve 30148 Sayılı RG’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, yetkili idari makamların karar ve talimatları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mağazalar’ı ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak satış yapılmaktadır.

Mevzuat gereğince, Mağazalar’da yapılan her bir satış için Satış Belgesi düzenlenmesi, düzenlenen Satış Belgesi’ne ise Mağazalar’dan alışveriş yapmak hakkına sahip olan kişilerin (“Hak Sahipleri”) adı-soyadı, yurt dışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurt dışından gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı numarası veya pasaport numarası ile Mevzuat’ın gerektirdiği diğer yolcu ve satış bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) yazılması ve Satış Belgesi’nin Mevzuat’ta öngörülen süre kadar saklanması zorunludur.

  • Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, Hak Sahipleri’nin Kişisel Veriler’inin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu,
  • Mevzuat ve Havalimanı güvenlik kuralları nedeniyle, Mağazalar içerisinde kapalı devre kamera sisteminin mevcut ve Mağazalar’da bulunan kişilerin sürekli ve düzenli olarak kamera kaydına alınmakta olduğunu,
  • Kişisel Veriler’in toplama yönteminin Hak Sahipleri’ne yapılan satış esnasında Hak Sahipleri’nin pasaport veya biniş kartının pasaport okuyucudan geçirilmesi ve Satış Belgesi’ne kaydedilmesi ile yazılı ve elektronik ortamda toplanması, kapalı devre kamera kayıt sistemi ile görüntü kaydı alınması olduğunu,
  • KVKK kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,
  • KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebileceğinizi; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletebileceğinizi; bunun için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, atu.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Cad., Bengün Han No:107/8, Gayrettepe, Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebileceğinizi veya ilgili formu kvkk_iletisim@atu.com.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebileceğinizi;

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Merkez           : Büyükdere Caddesi, Bengün Han, No:107/8, Gayrettepe/İstanbul

Tel                  : +90 212 465 43 27

Mersis No       : 0913002582400015

 

INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA

Dear Clients, Guests, Passengers and Business Partners,

As per the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698, which was published in the Official Gazette dated 07.04.2016 and numbered 29677 (“LPPD”), your personal data permitted under LPPD may be processed by our Company, ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş., as a “Data Supervisor” within the boundaries and under the circumstances set forth in the LPPD.

At duty-free stores operated by our Company (“Stores”), sales are made in compliance with the provisions of the Customs Law numbered 4458 and the Customs Regulation comprising the Customs Warehouse Regime and the relevant articles of the Regulation on Duty-Free Stores, published in the Official Gazette dated 08.08.2017 and numbered 30148, the Tax Procedural Law numbered 213, and provisions of other legislation concerning the Stores, including but not limited to the decisions and orders of competent authorities (“Legislation”).

Pursuant to the Legislation; the following are mandatory: issuance of a Sales Note for each sale made at the Stores, insertion in the Sales Note the names and surnames of persons who have a  right to shop from the Stores (“Right Holders”), the boarding cards or passport numbers of passengers who will travel abroad, the passport numbers of passengers who come from abroad, the landing card numbers or passport numbers of transit passengers and other passenger and sale information (“Personal Data”), and retention of the Sales Note for a period of time set forth in the Legislation.

We, in the capacity of a “Data Supervisor” within the scope of LPPD, kindly notify you that;

  • In order to fulfill our abovementioned legal obligations set forth in the Legislation, the Personal Data of the Right Holders is obtained by us, recorded, retained, analyzed via automatic systems, classified, and where the Legislation requires and/or permits, is disclosed and conveyed to third persons, administrative and public authorities;
  • There are closed circuit camera systems in the Stores and the persons present at the Stores are continuously and regularly being monitored by video surveillance due to the Legislation and Airport security rules;
  • The procedure regarding the collection of Personal Data during the sales made to the Right Holders includes scanning the passports or boarding cards of the Right Holders through passport readers, recording the same to the Sales Note, and the collection of the same as written and electronic data, image recording by monitoring through closed circuit camera systems;
  • Within the scope of LPPD, you have the right resort to our Company and to be informed about whether or not your personal data has been processed; if it has been processed, to request information in this respect; to be informed regarding the purpose of the processing and whether or not the data has been utilized in compliance with such purpose; to know the domestic and foreign third persons that the data has been conveyed to; if your personal data has been deficiently or incorrectly processed, to request the correction of the same; if the reasons which require the personal data to be processed are removed, to request the deletion or disposal of the data; to request that the transactions performed are notified to third persons to whom the data was transferred; to object to any outcome against you exclusively through an analysis of automatic systems; and if you incur any damage due to the processing of your personal data contrary to LPPD, to request that such damage is cured;
  • As per Article 13/1 of LPPD, you may send your request in written or in other way, determined by the Council on Protection of Personal Data, in order to use your rights explained above, to our Company; since the Council on Protection of Personal Data has not determined a method yet, you may send your request in written to our Company, as per LPPD; to do so, you may send your request, including your identity information and choice of right as per Article 11 of LPPD, by filling out the form at atu.com.tr and sending the signed copy of it to Büyükdere Cad., Bengün Han No:107/8, Gayrettepe, Şişli, İstanbul with your identity documents by hand, via notary public or other methods as per LPPD; or you may send the relevant form to kvkk_iletisim@atu.com.trwith the electronic signature.

 ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Registered Address                           : Büyükdere Caddesi, Bengün Han, No:107/8, Gayrettepe/İstanbul

Telephone       Number                      : +90212 465 43 27

Central Registration System (Mersis) No: 0913002582400015